www.tara-apartmani.com

Jezik...

Tara-Zaovinsko jezero

          Područje Zaovina nalazi se na jugozapadnim obroncima planine Tare, uz granicu sa Republikom Srpskom, između dva zaštićena prirodna dobra: Nacionalnog parka Tara i Mokre Gore. Ovo planinsko naselje sve do šezdesetih godina 20. veka nije imalo nikakvih saobraćajnih komunikacija, osim pešačkih staza i kolskih puteva. Sa izgradnjom sistema hidroakumulacija dolazi do osavremenjivanja infrastrukture, koja je ovo područje približila okolnim gradskim centrima, pre svega Bajinoj Bašti.

 

Površina i geografski položaj

 

          U geomorfološkom smislu predstavlja prirodnu sponu planine Tare sa Zlatiborskim masivom i Mokrogorskom kotlinom. Minimalna nadmorska visina je 784 m, a maksimalna 1.412 m (vrh Miloševac). Deo severnih površina Zaovina obuhvaćen je granicama Nacionalnog parka Tara (28,55% teritorije). Sa ukupnom površinom od 7.181 ha, od čega je van granica NP Tara 5.131 ha, Zaovine spadaju u jedno od većih planinskih područja u regionu.

 

Ekonomski resursi

 

          Najveći strateški resurs ovog područja su njegove prirodne vrednosti. Visok stepen očuvanosti prirodnih vrednosti predstavlja osnovu ne samo adekvatne zaštite bioloških, predeonih i kulturno-istorijskih vrednosti, već i novog pristupa koncepciji ekonomskog razvoja. Šume su najzastupljeniji prirodni resurs. U strukturi šumskih površina dominiraju šume smrče, jele i bora, a u velikoj meri su zastupljene i bukove šume. Obradivo zemljište na ovom planinskom području ima mali stepen zastupljenosti u strukturi ukupne površine. Vei ekonomski značaj imaju voćnjaci, livade i pašnjaci. Vode veštačkih jezera predstavljaju značajan resurs za razvoj ribarstva, pre svega za kavezno gajenje pastrmke, kao i za njenu preradu.

ZAOVINE

          Jezero Zaovine leži na 840 m nadmorske visine, predstavlja akumulaciju reverzibilne hidroelektrane i sa jezerom Perućac je povezano tunelom. Jezero dopunjavaju dva potoka Konjska reka i Beli Rzav. Pored velikog Zaovinskog jezera je izgrađeno još 4 jezera i sva su u funkciji hidroakumulacije osim jezera pijaće vode. To je veliki turistički potencijal, ali je sa tim jezerima izmenjena klima, biljni svet, ispresecani seoski putevi... Potopljen je postojeći administrativni, kulturni, privredni, a pre svega geografski centar sela i izgrađen novi centar koji je većem broju zaseoka veoma udaljen (15 i više km).

 

U Zaovinama postoji i jezero pijaće vode – Kruščica i postrojenje za preradu vode koje je izgradila hidroelektrana za potrebe izgradnje reverzibilnog jezera. Iz njega se snabdevaju vodom turistički kompleksi na Tari – Mitrovac i Kaluđerske Bare (Dečije letovalište, VU Tara – hoteli Beli Bor i Omorika...) sela Rače, Jasikovica i drugi koji su udaljeni i po 40 km.

 

U slučaju niskog vodostaja reke Drine jezero se prazni i pokreće turbine hidroelektrane dok u slučaju viška vode i poplavnih talasa voda se pumpa vertikalno u Zaovinsko jezero. Zbog toga nivo jezera dosta osciluje.

Leti ima kupača na neuređenim plažama.

Zaovine-stena
Zaovine-kolibe
Zaovine-raskrsnica

ZAOVINSKO JEZERO

Zaovine-Brana Lazici
Zaovine-jezero
Zaovine-jezero

ZAOVINE - SMEŠTAJ

O TARI

O TARI