www.tara-apartmani.com

Jezik...

NACIONALNI PARK TARA

          Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti, složenosti građe , biogeografskih obeležja, sa raznovrsnim oblicima flore i faune, reprezentativnim fizičko - geografskim objektima i pojavama i kulturno istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja.

 

U srednjem toku reke Drine, na 162 km od Beograda, između Višegrada i Bajine Bašte nalazi se područje Nacionalnog parka Tara. Prema utvrđenim granicama, područje Nacionalnog parka nalazi se na teritoriji opštine Bajina Bašta u okviru 10 katastarskih opština i zauzima površinu od 19.175 ha. Ceo prostor Nacionalnog parka obuhvata: planinu Taru, Crni vrh, Zvezdu, Stolac, kanjon Drine sa Perućcem i okolinu Bajine Bašte.

 

I pored vekovnog intezivnog prisustva čoveka, Tara je sačuvala svoje izuzetne prirodne vrednosti, zbog kojih je proglašena Nacionalnim parkom. Prva inicijativa da se planina Tara proglasi za Nacionalni park datira iz 1950 godine, kada je Skupština SR Srbije odbacila predlog kao nedovoljno obrađen. Intezivna istraživanja od 1960 godine, a naročito od vodećih stručnjaka šumrastva Srbije, doprinela su da Skupština SRS 13.07.1981 godine osnuje Nacionalni park Tara. Godine 1990, počinje sa radom Samostalno preduzeće za zaštitu i razvoj područja Nacionalnog parka Tara. Skupština Srbije osniva 30.06.1990 godine Javno preduzeće “Nacionalni park Tara”, koje upravlja područjem Nacionalnog parka i danas.

 

Gazdovanje šumama Nacionalnog parka prilagođeno je funkcijama parka: održavanju i unapređivanju svih funkcija šume, očuvanju prirodnih vrednosti i retkosti, hidroloških, klimatskih, zdravstvenih, turističko - rekreacionih, naučno - lovnih i drugih funkcija šuma uz maksimalno moguću proizvodnju drveta najboljeg kvaliteta.

 

Od 1995. godine je zajedno sa još 4 preostalih nacionalnih parkova članica Europark federacije, koja okuplja sve nacionalne parkove Evrope. Po Zakonu nacionalni park je: “ Veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti ”. U ovom prostoru se smeju odvijati ljudske aktivnosti koje ne ugrožavaju opstanak retkih biljnih i životinjskih vrsta, a koje su nekada nazivane ekološkim, a sada sve češće “održivim”. Tara je proglašena nacinalnim parkom pre svega jer spada u red najšumovitijih planina Evrope ( 75% ) i što veliki broj reliktih i endemičnih biljnih i životinjskih vrsta na njoj imaju prirodno stanište. Posebno su značajne one biljne vrste koje su uspele da na Tari prežive i ledeno doba ( Tara u to vreme zbog vlažne klime imala ulogu pribrežišta ). Postoje i predlozi da UNESKO uvrsti Taru sa kanjonom Drine i lovištima “Sušica” i “Kamenica” (lovišta se nalaze u Republici Srpskoj) u Spisak svetske kulturne i prirodne baštine, kao posebnu zonu zaštite izuzetnih lepota i značaja.