www.tara-apartmani.com

Jezik...

FAUNA PLANINE TARE

          Kao rezultat povoljnih prirodnih uslova, a posebno odgovarajuće klime, na planini Tari pojavila se i do danas održala po vrstama brojna fauna. Složene mešovite šumske zajednice pružaju veoma različite mikrostanišne uslove. Ovo pogoduje razvoju kvalitetne i vrstama bogate vegetacije što sve zajedno omogućava opstanak i razvoj. U složenim zajednicama, pretežno rezervatima i zaštićenim delovima fauna  je vrlo bogata sa 53 vrste sisara i 153 vrste ptica. U ne tako davnoj prošlosti čovek je svojim delovanjem, naročito krčenjem šuma i neplanskim sečama ,izmenio karakter šumskih zajednica, njihovu strukturu, sastav, klimatske uslove što je utcalo na smanjenje brojnosti ili čak potpunog iščezavanja pojedinih vrsta divljači. Baš zbog toga neke vrste su posebno zaštićene kao što su: medved, srna i divokoza.

 

MEDVED (Ursus arctos) - Naseljava prostrana planinska područja obrasla šumom. Naraste u dužinu do 220 cm, a u visinu do 130 cm. Može da bude težak do 300 kg. Medved je svaštojed. Zahteva istovremeno hranu i biljnog i životinjskog porekla. Živi samostalno. To je zaštićena vrsta na planini Tari,inače vrlo retka vrsta.

Medved
Divokoza

DIVOKOZA (Rupicapra rupicapra) - Naseljava planinske masive kao što su kanjoni Drine, Dervente, Brusnice, i Rače koji su izdvojeni u strogo lovne i prirodne rezervate. Voli velika prostranstva sa velikim visinskim razlikama gde u svako godišnje doba može pronaći hranu. Naraste u visinu do 80 cm, u dužinu do 130 cm, težine i do 40 kg.

Srna

SRNA (Capreolus capreolus) - Staništa ove prelepe divljači su rubni delovi mešovitih šuma uz široke livade. Srneća divljač je veoma adaptivna te se u nekim delovima može videti i sasvim blizu naselja. Odrasli primerci dostižu težinu i do 30 kg.

Od lovne divljači najčešće su interesantni: zec, lisica, kuna zlatica, kuna belica, jazavac, divlja svinja i vuk.

 

Lisica
Divlja svinja
Vuk
Zec

LISICA

Vulpes vulpes

ZEC

Lepus europeus

DIVLJA SVINJA

Sus scrofa 

VUK

Canis lupus

 

Planinski kompleks Tare kao jedan od najčuvenijih šumskih regiona predstavlja pribežište mnogih retkih vrsta ptica kao što su: suri orao, zmijar, sivi soko, veliki tetreb, šumska šljuka...

 

Sivi soko (Falco pelegrinus) - U našoj zemlji gnezdi se na vrlo malo mesta. Na Tari je takođe proređen. Pojedini primerci zastupljeni su na Sokolini u kanjonu Rače.

 

Suri orao (Aquila crysaetos) – Mestimično je istrebljen ali ovde ga ima u manjem broju nego ranije.


Šumska šljuka (Scolopax rusticola) - Nekad na ovim prostorima doletela na Taru na tresetište Crveni potok kod Mitrovca gde je i sad prisutna.

 

SIVI SOKO

Falco pelegrinus

Foto: Geza Farkaš

Sivi soko

SURI ORAO

Aquila crysaetos

Suri orao

ŠUMSKA ŠLJUKA

Scolopax rusticola

Sumska sljuka